Rýchly kontakt

E-mail: monkas@monkas.sk
Telefón: 037/6513 933

Partneri

 

Bez modrín

Firma MONKAS tento rok finančne podporuje Benefičný koncert „Bez Modrín“, ktorý sa bude konať 1. decembra 2013
Misia a poslanie CENTRUM SLNIEČKO, n.o.

I. Misiou neziskovej organizácie Centrum Slniečko, n.o. je
poskytovanie všeobecno-prospešných služieb týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom, obetiam domáceho násilia, obetiam šikanovania, sexuálnych útokov a znásilnenia a napomáhanie k účinnému a komplexnému riešeniu tejto problematiky v zmysle zabezpečenia a ochrany základných ľudských práv a slobôd.

II. Základným poslaním neziskovej organizácie Centrum Slniečko, n.o. je
a/ poskytovanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, sociálnych služieb, sociálneho poradenstva a sociálnej prevencie týraným, zneužívaným a zámerne zanedbávaným deťom, obetiam domáceho násilia / ženy, matky s deťmi/ v účelových zariadeniach prevádzkovaných neziskovou organizáciou a realizácia preventívnych, vzdelávacích a poradenských projektov zameraných na riešenie tohto závažného sociálno-patologického javu.
b/ ochrana ľudských práv a slobôd so zameraním na deti a ženy – obete domáceho násilia