Monkas | Hliníkové a plastové systémy okien a dverí

Všeobecnéobchodné podmienky MONKAS

Všeobecné obchodné podmienky firmy Ing. Pavol Klinka MONKAS - NITRA

1. Úvodné ustanovenia

1.1  Pokiaľ neboli dohodnuté podmienky iné, upravujú tieto obchodné, dodacie a záručné podmienky (ďalej len VOP) zmluvné vzťahy vznikajúce medzi Ing. Pavol Klinka MONKAS- NITRA, Lehotská 6, Nitra  ako zhotoviteľom a objednávateľom uvedeným a podpísaným v záväznej zmluve ( ďalej len „zmluva“).

1.2  Akékoľvek odchýlky od týchto VOP nie sú platné, pokiaľ nie sú písomne upravené v texte zmluvy.

1.3  Tieto VOP sa vzťahujú na okná, dvere a ďalšie stavebné prvky (steny, fasády, zimné záhrady a pod.), dodané zhotoviteľom z PVC AL. profilov, celoobvodového kovania, izolačných skiel a ďalších materiálov, doplnkov a príslušenstva podľa technickej a cenovej špecifikácie, vzájomne odsúhlasenej zhotoviteľom a objednávateľom v rámci objednávky.

2. Cenová ponuka, objednávka, zameranie

2.1  Zhotoviteľ je povinný vypracovať cenovú ponuku podľa požiadaviek objednávateľa s technickou špecifikáciou a s cenou uvedenou v EUR, a spolu s návrhom záväznej zmluvy ju predložiť objednávateľovi k podpisu. Cenové ponuky vypracované firmou Ing. Pavol Klinka MONKAS- NITRA sú nezáväzné a bezplatné ak sa vopred neurčí inak.

2.2  Objednávka

Záväzná písomná objednávka, vrátane jej príloh musí obsahovať technickú a rozmerovú špecifikáciu dodávky diela, rozsah a miesto dodania diela, predpokladaný čas dodania, kontaktnú osobu a stanovenie ceny diela. Za objednávku sa nepovažuje ústna , alebo telefonická objednávka.

2.3  Zameranie

Po spísaní záväznej objednávky sa u objednávateľa vykoná v termíne dohodnutom na objednávke zameranie.

2.4  Storno záväznej objednávky je možné vykonať iba v písomnej forme, a to do konca nasledujúceho dňa po zameraní. Zámer v tomto prípade bude spoplatnený ako servisná hodina s dopravou podľa servisného cenníka firmy Ing. Pavol Klinka MONKAS-NITRA.

3. Zmluva o dielo

3.1  Podpísaním zmluvy o dielo zhotoviteľa a objednávateľa dôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom za podmienok stanovených v zmluve a týchto VOP. Termín dodania diela sa urči podľa vyťaženosti výrobných a montážnych kapacít zhotoviteľa po vzájomnej dohode s objednávateľom.

3.2   Podpisom zmluvy vzniká objednávateľovi povinnosť vložiť na bankový účet zhotoviteľa zálohu v dohodnutej výške ( štandardne 80% z hodnoty uvedenej v cenovej ponuke) a to v lehote najneskôr do 4 pracovných dní od podpisu zmluvy. Termín dodania podľa dohody začína plynúť odo dňa pripísania zálohy zhotoviteľa na bankový účet ak sa nestanoví ináč.

3.3  Predmet plnenia

Predmetom plnenia je dodávka a montáž plastových, hliníkových prvkov a ďalších stavebných prvkov (stien, fasád, zimných záhrad , automatických dverí a požiarnych okien a dverí vrátane príslušenstva, podľa špecifikácie uvedenej v záväznej objednávke objednávateľa.

3.4  Ak nie je dohodnuté inak, službami poskytovanými zhotoviteľom podľa týchto VOP v rozsahu dojednanom v objednávke a ZoD sa rozumie najmä:

- Demontáž stávajúcich okien a dverí - vybúranie pôvodných okien a dverí, vnútorných a vonkajších parapiet

- Ukotvenie výrobkov do stavebných otvorov a ich zapenenie – namontovanie okien a dverí do pripravených otvorov, kotviaci materiál a PUR pena je súčasťou montáže( do 30 mm šírky špáry)

- Inštalácia doplnkov -namontovanie parapiet, žalúzií, protihmyzových sietí .. a pod.

- Murárska úprava ostenia – začistenie vnútorného, vonkajšieho ostenia a parapiet, ale nie sádrovou stierkou

- Murárska úprava „ kastlíkového“ ostenia – ide o rôzny vnútorný a vonkajší rozmer. Rozmer okna sa zvyčajne prispôsobuje vonkajšiemu rozmeru otvoru a vnútorné ostenie treba murárskymi prácami zmenšiť k rámu okna

- Preskúšanie funkčnosti výrobkov – poučenie o správnej obsluhe, údržbe a fyzické odskúšanie funkčnosti okien a dverí za prítomnosti montéra a objednávateľa

- Odvoz a likvidácia pôvodných okien a dverí

- Likvidácia stavebného odpadu vzniknutého inštaláciou výrobkov

- Doprava – podľa dohody

3.5  Zhotoviteľ je pri splnení ostatných podmienok stanovených v objednávke a týchto VOP povinný dielo vykonať riadne a včas. Povinnosť dodania a montáže diela môže zhotoviteľ splniť aj prostredníctvom jeho zmluvných partnerov a poverených osôb.

3.6  Objednávateľ je okrem ďalších podmienok podľa týchto VOP najmä povinný dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi za vykonanie diela dohodnutú sumu do troch pracovných dní pokiaľ nie je určené inak.

3.7  Položky a práce, ktoré nie sú uvedené v týchto VOP, alebo v objednávke sa považujú za práce naviac a sú predmetom osobitnej dohody zmluvných strán. Dodávateľ riadne a včas upozorní objednávateľa ak bude potrebné vykonať práce naviac. Práce naviac budú vyčíslené podľa skutočnosti a platného cenníka firmy Ing. Pavol Klinka MONKAS NITRA.

3.8  Objednávateľ je pri plnení ostatných podmienok stanovených v objednávke a týchto VOP povinný:

- sprístupniť miesto montáže za účelom zamerania v dohodnutom termíne

- pripraviť a sprístupniť miesto montáže na montáž v dohodnutom čase

- zabezpečiť pre zhotoviteľa prívod vody a elektrickej energie na mieste montáže

- oznámiť pod sankciou náhrady škody včas zhotoviteľovi prípadné prekážky zhotovenia diela

- prebrať dielo podpísaním odovzdávacieho protokolu

- zaplatiť za vykonané dielo a s tým súvisiace činnosti dohodnutú sumu riadne a včas v termínoch podľa zmluvy, objednávky alebo VOP.

3.9  Dodacie podmienky a odovzdanie diela

Termín dodania diela je obvykle 4–5 týždňov od zloženia zálohy na účet zhotoviteľa.

Termín je viazaný na typ vybratého profilu, farebné prevedenie a typ výrobku.

3.10 Dodávka a montáž prvkov firmy Ing.Pavol Klinka MONKAS- NITRA (vrátane príslušenstva) bude zrealizovaná v termíne stanovenom v zhotoviteľom potvrdenej zmluve podľa bodu 3.1 týchto VOP.

3.11 Termín plnenia môže byť primerane predĺžený s ohľadom na nepredvídané udalosti, ktoré nebudú spôsobené zhotoviteľom. Takou udalosťou môžu byť napr. nepriaznivé klimatické podmienky.

3.12 Termín plnenia

Podľa bodu 3.1 týchto VOP sú pre zhotoviteľa záväzné len ak:

- objednávateľ zabezpečí stavebnú pripravenosť potrebnú k zameraniu stavebných otvorov v dohodnutom termíne, v prípade prekážok zamerania na strane objednávateľa sa rozmerová špecifikácia výrobkov stanoví podľa projektovej dokumentácie objednávateľa

- objednávateľ uhradil riadne a čas zálohovú platbu podľa bodu 3.2 VOP na účet zhotoviteľa

v prípade neposkytnutia súčinnosti objednávateľom, alebo po dobu akéhokoľvek omeškania objednávateľa nie je zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním diela

3.13  Splnenie predmetu zmluvy pred dohodnutým termínom nie je vylúčené.

3.14  Odovzdanie a prebratie diela

Dielo sa protokolárne odovzdáva objednávateľovi. Súčasťou odovzdania diela je aj skúška funkčnosti a bezchybnosti realizovaného diela. Zákazník je povinný ihneď po prevzatí diela odstrániť z okien a dverí ochrannú fóliu. Súčasťou dodávky sú Dodací list, v prípade montáže Preberací protokol.

3.15  Ďalšie podmienky dodania

Objednávateľ berie na vedomie, že napriek odbornej starostlivosti a opatrnosti zmluvných pracovníkov zhotoviteľa môže pri demontáži pôvodných okien a dverí dôjsť k poškodeniu fasád, muriva, omietky, maľby , obkladov a parapetov priľahlých k stavebnému otvoru. Okrem toho berie objednávateľ na vedomie, že pri murárskom zapravení nemusí byť dosiahnuté identity novej omietky s pôvodnou z dôvodu jej opotrebenia poveternostnými vplyvmi, z dôvodu rozdielnosti použitých materiálov a pod. a že vplyvom nepriaznivých vlhkostných pomerov v obytnom priestore taktiež môže dôjsť k dočasnému roseniu okien či priľahlých stien.

3.16  Ak pri montáži výrobkov zhotoviteľa dôjde k zisteniu zmeny podmienok, za ktorých bola uzatvorená záväzná objednávka, resp. ZoD (napr. podstatné odlišnosti rozmerov stavebných otvorov vzhľadom k dojednaným rozmerom výrobkov, nevhodné úpravy stavby vykonané objednávateľom, uvoľnené murivo z dôvodu zlého stavu nehnuteľnosti, nevhodné murivo z materiálov nevhodných pre inštaláciu výrobkov zhotoviteľa apod. ), má zhotoviteľ nárok na úhradu všetkých dodatočných nákladov, spojených s dokončením zmluvne dojednaného diela. Okrem toho má zhotoviteľ právo na primerané predĺženie termínu dodania diela.

3.17  Ak objednávateľ pri ukončení diela požaduje dodať výrobky, tovar a práce, ktoré neboli predmetom objednávky, alebo zmluvy, musí tak urobiť písomne formou samostatnej objednávky alebo zmluvy. Zápisy na odovzdávacom protokole, alebo dodacom liste nebudú pre tento účel akceptované ako objednávka.

3.18  Cena a zmena ceny za vykonanie diela

Cenu dojednanú a zahrnutú v ZoD možno zmeniť jednostranne iba v prípade zmeny technickej špecifikácie diela zo strany objednávateľa. Takúto zmenu je možné urobiť najneskôr do 24 hodín po zameraní diela zhotoviteľom.

3.19  Splatnosť finančných záväzkov objednávateľa, ak nie je dohodnuté inak, je všeobecne do troch dní odo dňa vystavenia faktúry, resp. odo dňa vzniku povinnosti k plateniu. Za deň zaplatenia finančného záväzku objednávateľa sa považuje deň pripísania platby na účet zhotoviteľa. Objednávateľ nemá právo z dôvodov reklamácie odkladať platby, alebo si započítavať vzájomné nároky z akýchkoľvek zmluvných, alebo zákonných vzťahov so zhotoviteľom bez predchádzajúceho súhlasu zhotoviteľa.

3.20  Vlastnícke právo k dielu

Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa až dňom úplného zaplatenia ceny za dielo, resp. dňom splnenia všetkých záväzkov objednávateľa voči zhotoviteľovi, a to vrátane DPH.

ING. Pavol Klinka MONKAS NITRA si vyhradzuje právo odobrať výrobok-dielo objednávateľovi, pokiaľ ten nedodrží termín splatnosti faktúry vystavenej zhotoviteľom a taktiež má právo vymáhať od neho vzniknuté škody.

3.21  Nebezpečenstvo škody na diele

Nebezpečenstvo škody na diele prechádza na objednávateľa okamihom montáže diela na miesto stavby ním určené a podpisom odovzdávacieho protokolu.

3.22  Údržba

Pre zaručenie funkčnosti kovania okien a dverí je nutné ho najmenej jeden krát za rok ošetriť. Je potrebné použiť prostriedky na ošetrenie také, ktoré nenarušujú antikoróznu úpravu kovaní. (doporučuje sa WD-40). Ing. Pavol Klinka MONKAS NITRA a výrobca kovania odorúčajú servis okien pravidelne aspoň raz ročne. Pokiaľ nebude vykonávaný pravidelný a odborný servis výrobkov firmy Ing. Pavol Klinka MONKAS- NITRA zhotoviteľ si vyhradzuje právo zamietnuť reklamáciu s tým spojenú.

3.23  Čistenie

Všeobecné znečistenie na povrchu PVC profilov a skiel sa ľahko odstráni jednoduchým prostriedkom na riad, alebo chemickými prostriedkami určenými na PVC.

3.24  Vetranie

Výmenou pôvodných okien za plastové , hliníkové okná sa odporúča zmeniť vetracie návyky za účelom zníženia vlhkosti a  nákladov na vykurovanie a zároveň zabrániť tvorbe plesní. Odporúča sa ráno vetrať 5-10 minút všetky miestnosti a v priebehu dňa vetrať 2-3 krát podľa množstva vlhkosti. Okná sa otvárajú doširoka – čo zabezpečí výmenu vzduchu v miestnosti za čo najkratší čas. Počas vetrania teplotu nenechať klesnúť pod +15oC.

Upozorňujeme že rosenie rámov a skiel nie je závada okna alebo skla. Na rosenie ma vplyv viacero činiteľov a to ( vlhkosť, teplota v exteriéri. a v interiéri.) vlhkosť v interieri by sa mala pohybovať okolo 45-55% teplota by nemala klesnúť v zimných mesiacoch pod 21 °C) povrchová teplota okna by nemala klesnúť pod 13,6°C.

A ako vzniká vysoká vlhkosť vo vnútri bytov a domov? Najmä varením, dýchaním, sprchovaním, sušením prádla, pri veľkom množstve kvetov v interiéri, ďalej pri iných stavebných prácach v interieri kde boli použité mokré procesy, u novostavieb v prvých rokoch po nasťahovaní a podobne. Do poručujeme v prípade nadmernej vlhkosti zakúpiť zariadenie na od vlhčenie vzduchu

3.25  Reklamácie

Zhotoviteľ nezodpovedá za závady diela spôsobené neodbornou obsluhou, alebo údržbou vykonanou v rozpore s návodmi na obsluhu, okolnosťami neprimeranou obsluhou a údržbou

3.26  Zhotoviteľ zodpovedá za závady diela v zmysle Občianskeho zákonníka (zákona 40/1964 Zb.). Zodpovedá pritom za závady, ktoré má dielo pri prevzatí objednávateľom.

3.27  Záruka

Zhotoviteľ preberá záruku za akosť diela. Záručná doba je 60 mesiacov na fyzikálne vlastnosti PVC profilov. 24 mesiacov na kovanie okien a dverí, na montáž a príslušenstvo k oknám a dverám (parapety, žalúzie, siete proti hmyzu, samozatvárače príp. iné). Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom. Ak objednávateľ prevzal dielo až po dni, do ktorého mal povinnosť ho prevziať, plynie záručná doba už odo dňa, keď mal túto povinnosť.

Záruka sa nevzťahuje na rosenie okien, ktoré je spôsobené vysokou vlhkosťou vzduchu v miestnosti. Tiež na poruchy, poškodenia a iné závady diela, ktoré vznikli ako dôsledok zanedbania pravidelnej údržby a ako dôsledok vysokej vnútornej vlhkosti v objekte, v ktorom boli výrobky namontované. Zhotoviteľ ďalej nezodpovedá za závady a poškodenia, ktoré vznikli v dôsledku akejkoľvek úpravy, alebo prispôsobenia diela prípadne jeho časti objednávateľom, alebo iným subjektom, ktorý na to nebol oprávnený priamo zhotoviteľom.

V prípade, že zhotoviteľ nevykonáva montáž diela, vzťahuje sa záruka iba na výrobky, nie na funkčnosť po zabudovaní diela.

3.28  Reklamácia závad

Reklamácia závad musí byť vykonaná a doručená písomne zhotoviteľovi. Jej súčasťou musí byť číslo zmluvy, meno, adresa objednávateľa, kópia dodacieho listu na ktorej je vyznačená pozícia výrobku, kópia preberacieho protokolu a presný popis reklamovanej závady. Posúdenie opodstatnenosti reklamácie má v kompetencii výlučne zhotoviteľ. V prípade uznania reklamácie sa zmluvné strany dohodnú na spôsobe a lehote na odstránenie zistených závad. V prípade, že sa na mieste zistí, že nejde o reklamáciu, ale o servisný úkon, a ak sa jedná o pozáručný servis, je na kupujúcom, či spoplatnený servis využije. V takom prípade, však musí kupujúci uhradiť náklady spojené s posudzovaním takejto závady a dopravu servisného technika, ktorý prišiel hlásenú reklamáciu posúdiť.

Ak je reklamácia oprávnená, dodávateľ ju odstráni bez zbytočného odkladu alebo v lehote do 30 dni od prijatia.

4.  Ostatné dojedania, podmienky a záverečné ustanovenia

4.1  V prípade omeškania objednávateľa s platením faktúry, alebo akejkoľvek inej finančnej povinnosti voči zhotoviteľovi, uhradí objednávateľ zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z dĺžnej sumy za každý deň omeškania.

4.2  Zmluvné pokuty, alebo sankcie hradí povinná strana nezávisle od toho, či v akej výške vznikne druhej strane škoda porušením povinnosti, ktorú možno vymáhať samostatne. Zmluvné pokuty a sankcie nemajú žiaden vplyv na rozsah zodpovednosti za škodu ktorejkoľvek zmluvnej strany za prípadné porušenia jej povinností

4.3  Odstúpenie od zmluvy

Zhotoviteľ môže od zmluvy odstúpiť, ak objednávateľ mešká s úhradou zálohy o viac ako 10 dní po d ohodnutom termíne, ďalej v prípade hrubého porušenia zmluvy, alebo v prípadoch stanovených Obchodným zákonníkom (zákon č. 513/1991 Zb.). Odstúpenie musí byť vykonané písomne a musí v ňom byť uvedený dôvod odstúpenia. Doručením odstúpenia objednávateľovi sa zmluva ruší.

4.4  V prípade odstúpenia objednávateľa od zmluvy (s výnimkou prípadu podľa bodu 2.4 VOP) sa tento zaväzuje uhradiť všetky náklady spojene s danou zákazkou v prospech predávajúceho. Tieto náklady budú vyčíslene po prípadnom odstúpení od zmluvy.

4.5  Doručovanie

Doručovanie akýchkoľvek písomností sa vykonaná na adresy zmluvných strán uvedených v zmluve. Ak zmluvná strana zmení adresu doručenia, jej povinnosťou je túto zmenu oznámiť druhej zmluvnej strane v opačnom prípade bude zmluvná strana považovať písomnosť za odoslanú. Písomnosť sa považuje za doručenú 5.dňom po jej odoslaní na vyššie uvedené adresy účastníkov, a to aj keď si ju adresát neprevzal, zásielka bola uložená na pošte, adresát sa o uložení nedozvedel, poprípade bola vrátená odosielateľovi. Ak si zmluvné strany dohodnú doručovanie mailom, takto odoslaná písomnosť sa považuje za riadne doručenú. Dohoda o spôsobe doručovanie nemusí byť uzatvorená písomne.

4.7  Zmluvné strany sa dohodli, že všetky informácie, alebo skutočnosti o ktorých sa v súvislosti a/alebo rámci tohto a/alebo ich s týmto súvisiaceho vzťahu dozvedia, sú predmetom obchodného tajomstva zhotoviteľa. Objednávateľ sa podpisom objednávky resp. zmluvy a VOP zaväzuje k tomu, že informácie, alebo skutočnosti, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva zhotoviteľa bude uchovávať v tajnosti a dôvernosti a nebude také informácie , alebo skutočnosti akýmkoľvek spôsobom reprodukovať ani poskytovať tretím osobám, alebo ich iným spôsobom využívať.

4.8  Objednávateľ v súvislosti so svojou prípadnou zodpovednosťou za porušenie podmienok záväznej objednávky ( zmluvy ), resp. pre prípady, s ktorými objednávka, zákonná úprava, alebo tieto VOP spájajú vznik akéhokoľvek finančného, alebo iného záväzku objednávateľa voči zhotoviteľovi vyhlasuje v zmysle ustanovenia §558 Občianskeho zákonníka, že takto vzniknutý dlh voči zhotoviteľovi čo do dôvodu výšky v plnom rozsahu uznáva.

4.9  Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že sa oboznámili so všetkými zmluvnými podmienkami, súhlasia s nimi a ich obsah je im zrozumiteľný, pričom na znak súhlasu s nimi vlastnoručne podpisujú objednávku (resp. zmluvu ) a tieto VOP.

4.10  Zmluva aj tieto VOP sú vyhotovené v dvoch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane po jednom vyhotovení každého z dokumentov.

4.11  V neupravených otázkach platia ustanovenia Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

KONTAKTUJTE NÁS

Máte otázky? Napíšte nám.

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Správa