Monkas | Hliníkové a plastové systémy okien a dverí

Záručný a pozáručný servis MONKAS

Záručné podmienky

Záručná doba na protipožiarne a nepožiarne uzávery stavebných otvorov začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia výrobkov. Spotrebiteľ je povinný uplatniť reklamáciu ihneď po zistení závady

Záručná doba na jednotlivé komponenty použité na výrobkoch (samozatvárač, kovanie, zámok, ...) je 24 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia výrobkov, pokiaľ  nie je v zmluve o dielo uvedené inak. Pri odovzdaní a prebratí diela boli všetky výrobky odskúšané a plne funkčné.

Zhoda funkčných vlastností dodaných požiarnych a nepožiarnych uzáverov stavebných otvorov s predpísanými technickými požiadavkami bola pred  ich uvedením na trh overená certifikáciou autorizovanou osobou. Záruka sa vzťahuje na závady, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou výroby alebo použitých materiálov. Oprávnenie na bezplatnú záručnú opravu zaniká najmä v týchto prípadoch:

 • výrobok bol obsluhovaný v rozpore s návodom k obsluhe;
 • je poškodené výrobné číslo;
 • závada vznikla neodborným servisom a údržbou;
 • výrobok bol poškodený živelnou pohromou;
 • výrobok bol mechanicky poškodený (napr. pádom, nedbanlivou obsluhou, vlámaním, vplyvom pôsobenia okolitých stavebných konštrukcií, pri stavebných alebo údržbárskych prácach v objekte, nesprávnym používaním majiteľom);
 • výrobok bol používaný pre iné účely ako je pre jeho funkciu obvyklé;
 • výrobok bol používaný bez jeho predania odberateľovi výrobcom;
 • užívateľ vykonal na výrobku na vlastnú zodpovednosť konštrukčné zmeny;
 • užívateľ nevykonáva pravidelnú preventívnu údržbu a prehliadku výplní stavebných otvorov minimálne v intervaloch uvedených v ,,Návodoch na obsluhu a údržbu požiarnych a nepožiarnych uzáverov MONKAS“
 • podmienkou poskytnutia záruky na dobu dlhšiu ako 2 roky je uzatvorenie servisnej zmluvy s MONKAS - NITRA.
 • poruchy a zvláštne stavy, ktoré môžu vzniknúť prechodom elektromagnetického (rádioaktívneho) poľa na úroveň povolenú STN EN 61000-6-1, alebo zmenou prostredia, v ktorom je výrobok inštalovaný
 • V prípade, že je zmluvne dohodnutá vlastná montáž a vlastný dovoz odberateľom, záruka sa nevzťahuje na poruchy vzniknuté dopravou, neodbornou montážou, resp. zlým nastavením dvier alebo komponentov.

Záruka na el. súčasti (elektrozámok, magnetické kontakty,..) sa nevzťahuje na poruchy vzniknuté neodborným zapojením.

V prípade reklamácie je objednávateľ povinný v reklamačnom liste uviesť nasledovné:

 • názov objektu (stavby) a adresu, na ktorej sa reklamovaný výrobok nachádza;
 • výrobné číslo výrobku alebo číslo cenovej ponuky;
 • kontakt na osobu zodpovednú za prevzatie výrobku po odstránení reklamovanej vady.

Náklady spojené s oprávnenou reklamáciou preberá zhotoviteľ. Pokiaľ bude reklamácia neuznaná alebo vykonaná pozáručná reklamácia, všetky náklady spojené s obhliadkou, výjazdom montážnej skupiny a prácou budú fakturované na objednávateľa.

KONTAKTUJTE NÁS

Máte otázky? Napíšte nám.

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Správa